Regulamin sklepu internetowego Moftu

obowiązujący od 9.08.2017 r.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Sklep Internetowy Moftu pod adresem internetowym www.moftu.com administrowany jest przez Agnieszkę Wita, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Wzoroffnia Agnieszka Wita, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zarządzanej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 635-164-18-45, REGON 363629567.
2. Adres poczty elektronicznej sklepu: kontakt@moftu.com
3. Regulamin sklepu Moftu jest dostępny stale pod adresem www.moftu.com
4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną, która określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Moftu, w tym zasady dokonywania zakupów, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.


§ 2 Definicje

1. Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów w Sklepie. Kupującymi mogą być również osoby, które posiadają częściową zdolność do czynności prawnych, we własnym zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej w ramach Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22.1 ustawy Kodeks cywilny;
3. Sklep – sklep internetowy o nazwie Moftu działający pod adresem www. moftu.com, prowadzony i administrowany przez Agnieszkę Wita z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-173, ul. Wyszyńskiego 3/9.
4. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wzoroffnia Agnieszka Wita, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zarządzanej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 635-164-18-45, REGON 363629567.
5. Produkt - rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży (według definicji niniejszego Regulaminu) zawieranej za pośrednictwem Sklepu;
6. Cena – cena Produktu brutto, wyrażona w złotych polskich, widoczna na stronie Sklepu w informacji o Produkcie. Cena nie zawiera kosztów związanych z dostawą Produktu;
7. Koszt Dostawy - to opłata ponoszona przez Klienta za dostarczenie Produktu/ów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu. Koszt Dostawy jest kwotą brutto oraz jest wyrażony w złotych polskich.
8. Zamówienie – zamówienie złożone w Sklepie Moftu przy użyciu zakładki Koszyk;
9. Koszyk – zakładka na stronie internetowej Sklepu, stanowiąca jego integralną część, gdzie Klient widzi wybrane przez siebie Produkty do Zakupu, oraz posiada możliwości zmian w Zamówieniach;
10. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu, na zasadach niniejszego Regulaminu, która jest podstawą nabycia Produktów przez Klienta od Sprzedawcy;
11. Konto - konto Klienta w Sklepie, gdzie gromadzone są dane Klienta wpisane przez niego, a także pozostałe informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;
12. Formularz rejestracji – formularz na stronie internetowej Sklepu umożliwiający założenie Konta;
13. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący podstawę prawną, która określa zasady korzystania ze Sklepu Moftu, w tym zasady dokonywania zakupów, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
14. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
15. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, tj. ze zm.).


§ 3 Wymagania techniczne

1. Korzystanie z zawartości Sklepu, a w szczególności składania zamówień dostępnych w nim Produktów wymaga:
a. posiadania urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet i z przeglądarką internetową: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji aktualnej, dostępnej na rynku bądź wersji ją poprzedzającej, obsługująca Javascript i pliki Cookies;
b. Dostępu do aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).


§ 4 Sprzedawca

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w działaniu Sklepu powstałych na skutek siły wyższej, lub wskutek niedozwolonego działania osób trzecich lub niespełniania przez Klienta obowiązków określonych w par.3. niniejszego regulaminu.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta danych logowania osobom trzecim.


§ 5 Klient

1. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, w wyniku których może nastąpić przerwa w działaniu Sklepu. W szczególności Klient zobowiązany jest do nieingerowania w stronę internetową Sklepu, lub przesyłania treści naruszających prawo w tym przesyłania informacji handlowej bez zezwolenia odbiorcy (spam).
2. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane ze względu na zawarcia umowy i jej realizacji poprzez Zamówienia w Sklepie zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135).
3. Klient wyraża zgodę/nie wyraża zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135).
4. Klient ma możliwość usunięcia Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Usunięcie Konta następuje poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, na adres podany w niniejszym regulaminie (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie).

5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.


§ 6 Sklep

1. Przeglądanie Sklepu nie wiąże się z wymogiem założenia Konta.
2. Składanie zamówienia wymaga Rejestracji w Sklepie.


§ 7 Cena

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Podatnik jest zwolniony podmiotowo z VAT.
2. Końcowa (ostateczna) kwota zapłaty za Produkt składa się z: ceny za Produkt, do której dodany jest Koszt dostawy. O wysokości Kosztu dostawy Klient jest informowany podczas składania Zamówienia, jak również w momencie wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


§ 8 Zamówienie i zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Złożenie Zamówienia wymaga Rejestracji w Sklepie internetowym.
2. Rejestracja Klienta, następuje poprzez kliknięcie ikony postaci w górnym prawym menu, w wyniku którego Klient przechodzi do formularza rejestracyjnego, gdzie wpisuje wszystkie dane wymagane w trakcie procesu rejestracji. Klient jest zobowiązany do wpisania swojego adresu e-mail, oraz hasła logowania. Po wypełnieniu danych w formularzy rejestracyjnym i kliknięciu w przycisk: „Rejestruj” Klient otrzyma Link aktywacyjny na adres e-mail podany w czasie procedury rejestracji. Zakończenie procesu rejestracji nastąpi po kliknięciu linka aktywacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
3. Rejestracja umożliwia Klientowi zalogowanie się na swoje konto, a następnie wybór Produktów poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”. Zakończenie wyboru Produktów następuje poprzez kliknięcie przycisku „Realizuj zamówienie”. Następnie Klient wybiera opcje dostawy i sposób zapłaty. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
4. Po zakończeniu wszystkich czynności opisanych w punkcie powyżej zakończone kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę”, Klient otrzymuje na adres e-mailowy podany w czasie Rejestracji e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.
5. Klient, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione w Sklepie towary oraz dostawę w terminie 5 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
6. W przypadku wycofania Produktów ze sprzedaży lub ich braku Zamówienie będzie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, a wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną zwrócone za pośrednictwem systemu bankowego.


§ 9 Metody dostawy oraz płatności

1. Na terytorium Polski Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska,
b. odbiór osobisty w przypadku krzeseł/foteli.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności z góry:
a. Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy;
b. Płatności elektroniczne (Przelewy24);
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.


§ 10 Termin realizacji zamówienia

1. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów (tkanin) następuje nie później niż w ciągu 10 dni roboczych licząc od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem przelewu tradycyjnego lub szybkiego przelewu internetowego Przelewy24.
2. Przygotowanie zamówienia (krzeseł/foteli) następuje nie później niż w ciągu 21 dni roboczych licząc od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem przelewu tradycyjnego lub szybkiego przelewu internetowego Przelewy24.
3. Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 1 dzień roboczy od dnia odbioru przesyłki ze Sklepu. W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym czasie, prosimy o niezwłoczną informację poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@moftu.com, w celu ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.
4. Jeżeli Produkt ulegnie uszkodzeniu podczas transportu, Klient zawiadomi o tym fakcie Sklep, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@moftu.com wraz z opisem zdarzenia.


§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w ciągu 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów z tego tytułu.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie odstąpienia od Umowy Sprzedaży musi być dostarczone do Sklepu:
a. na piśmie, na adres Wzoroffnia Agnieszka Wita, ul. Wyszyńskiego 3/9, 43-173 Łaziska Górne;
b. pocztą elektroniczną na adres kontakt@moftu.com
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można złożyć za pośrednictwem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, dostępnym również na stronie internetowej Sklepu - stanowi on Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest to obowiązkowe.
6. W sytuacji złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze e-mail, Sklep bez zbędnej zwłoki potwierdzi Konsumentowi pocztą elektroniczną otrzymanie takiego oświadczenia.
7. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę taką uważa się za niezawartą.
8. Produkt podlegający zwrotowi należy odesłać na adres Sklepu najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
9. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta, oznacza obowiązek niezwłocznego zwrotu mu przez Sklep wszystkich płatności związanych z Zamówieniem Produktu, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które mogą być efektem wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) – nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia Konsumenta.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku dostarczenia Produktu, który z względu na swój charakter nie może zostać zwrócony. W szczególności związane jest to z Produktami wykonanymi na indywidualne Zamówienie Klienta. Tkaniny cięte na miarę, według zamówienia, nie podlegają zwrotowi.


§ 12 Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady w Produkcie zakupionym w Sklepie u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Klient wraz ze złożeniem reklamacji powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt, aby umożliwić jego zbadanie.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 2.3 niniejszego Regulaminu.


§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
3. Dane osobowe są przetwarzane w Sklepie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej. Dane są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania zobowiązań związanych z zawarciem umów za pośrednictwem Sklepu.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich, oraz żądania ich usunięcia.


§ 14 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega prawo do zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, czyli zmiany przepisów prawa, lub sposobów płatności i dostaw. Sprzedawca poinformuje Klienta o każdej zmianie w Regulaminie co najmniej 14 dni przed jej wprowadzaniem. Zmiana nie będzie naruszać praw nabytych przez Użytkowników, czyli nie obejmie Umów Sprzedaży zawartych przed jej wprowadzeniem. Regulamin w nowym brzmieniu wiąże Klienta, jeżeli nie wypowie on umowy w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
2. Klient który zawarł Umowę Sprzedaży, będąc Konsumentem, ma prawo do bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów.
3. Dokładne informacje związane z możliwością wykorzystania przez Konsumenta pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, lub dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także pod adresem http://www.uokik.gov.pl, lub w organizacji społecznej, której zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.Załącznik nr 1.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Miejscowość, data ............................................


Oznaczenie konsumenta
(Imię i nazwisko) …………………………………..................
(Adres zamieszkania) …………………………….................


Wzoroffnia Agnieszka Wita
ul. Wyszyńskiego 3/9
43-173 Łaziska Górne


Ja/My (………………………..............................................) niniejszym informuję/informujemy (…………………….......................….) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (…………………………….............................................…) umowy dostawy następujących rzeczy (……………................................................………………..)
Data zawarcia umowy (…………......................……..)/odbioru(…………………...........................…….)


Dołączam kopię paragonu.


Z poważaniem,
……………………………………………..


Załącznik nr 2.

Wzór reklamacji Produktu

Miejscowość, data …........................................


Oznaczenie konsumenta
(Imię i nazwisko) ………………………………….................
(Adres zamieszkania) ……………………………................


Wzoroffnia Agnieszka Wita
ul. Wyszyńskiego 3/9
43-173 Łaziska Górne


Reklamacja


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……….....................…… Produkt jest niezgodny z umową. Niezgodność ta polega na:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Niezgodność powyższa została stwierdzona w dniu ……………………………………………..
Niniejszym składam żądanie, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego:
1. Doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę Produktu.
2. Zwrotu ceny Produktu na konto ………………………….................................................….. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. Zwracam zakupiony Produkt.
3. Obniżenia ceny Produktu o kwotę ……………………..…….. (słownie: ………………….……) zł, która jest różnicą pomiędzy ceną Produktu zgodnego z umową i ceną Produktu, który obarczony jest wskazaną powyżej niezgodnością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto /……………………………..………................................…../, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
4. Wymiany Produktu na nowy.


Dołączam kopię paragonu.


Z poważaniem,
……………………………………………..Polityka prywatności serwisu www.moftu.com

1. Informacje ogólne
Polityka Prywatności ustala zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu Moftu poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Agnieszka Wita prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wzoroffnia Agnieszka Wita, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zarządzanej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 635-164-18-45, REGON 363629567.
3. Dane Osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę tylko na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta lub w sytuacjach, kiedy upoważniają go do tego przepisów prawa lub umowa zawarta pomiędzy stronami.
4. Serwis pozyskuje dane użytkowników poprzez:
a) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b) gromadzenie plików "cookies".
5. Dane umieszczane w formularzu są przetwarzane dla wyraźnie określonego w nich celu.
6. Dane zebrane przez Serwis są podane przez Użytkownika w sposób dobrowolny.
7. Klient ma wgląd do własnych danych zawartych w formularzu, do modyfikacji danych, do złożenia zaprzestania przetwarzania danych, do żądania usunięcia swoich danych.
8. Polityka ochrony prywatności serwisu może ulec zmianie. Zmiany zostaną przekazane użytkownikom w sposób jasny i czytelny.